1 Created with Sketch.

Zorg

Wij werken kindgericht. Ieder kind maakt een eigen ontwikkeling door en wij proberen daar zoveel mogelijk bij aan te sluiten en het onderwijs op af te stemmen. Op onze school zijn twee intern begeleiders aanwezig om de zorg te coördineren, contacten met ouders en leerkrachten te onderhouden, de orthotheek te beheren, extra oefenstof te verzamelen, de leerlingbespreking, groepsbespreking en overdrachtsbespreking te leiden en “zorg”afspraken te bewaken. Extra ondersteuning vindt plaats in de eigen groep door de eigen groepsleerkracht/en. Voor verschillende vakken wordt met een groepsplan gewerkt. Voor een enkele leerling stelt de intern begeleider in samenwerking met de leerkracht een ontwikkelingsperspectief op.

Wanneer blijkt dat het kind ondanks alle maatregelen toch niet voldoende gebaat is bij deze hulp maken we gebruik van HGPD (handelingsgerichte proces diagnostiek) of er wordt hulp gezocht bij andere deskundigen, of wordt aangemeld bij het zorgloket. Deze beslist of er extra hulp en ondersteuning in de school mogelijk is (of toelating tot speciaal onderwijs). In het schoolondersteuningsprofiel legt de school ten minste 4 jaar vast welke ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben.