Sociale veiligheid en Gedragscode

Een veilige school is een plaats waar iedereen zich veilig voelt. Veiligheid is iets waar we altijd aan werken: voor, tijdens en na schooltijd. We doen het overal: in de klas, op het plein en op straat. We doen het samen: met kinderen, ouders en team. De verantwoordelijkheid voor een veilig schoolklimaat ligt dus primair bij de school zelf. Het is echter van belang dat ook anderen hun verantwoordelijkheid nemen. De school is niet de plaats om alle maatschappelijke problemen op te lossen. Voor een veilig sociaal klimaat is het van belang dat de school problemen in een vroeg stadium onderkent en erop reageert. Het is belangrijk dat kinderen graag naar school gaan en leerkrachten hen serieus nemen. De school stimuleert sociaal gedrag dan ook actief en gaat ongewenst gedrag tegen. Op iedere Archipelschool is de “Archipel gedragscode” beschikbaar. In de gedragscode worden gedragsregels voor kinderen, ouders en teamleden beschreven o.a. omgang met collega’s, met kinderen en ouders. Voor kleine en grote klachten moet er in de school altijd iemand zijn die je kunt vertrouwen. Iemand die goed naar je luistert en je advies geeft. Voor kinderen en ouders is dat meestal de groepsleerkracht of de directeur. Sommige klachten liggen heel gevoelig, bijvoorbeeld die over racisme, discriminatie, pesten en seksueel geweld. Voor de klager is het moeilijk hierover te praten, maar ook voor de leerkracht kan dit lastig zijn. Daarom moet er iemand zijn die weet hoe je zulke klachten behandelt: de interne contactpersoon. Daarnaast is er ook een externe vertrouwenspersoon.

 

Protocol sociale veiligheid

Ook op onze school hebben we een protocol sociale veiligheid. Jaarlijks aan het begin van het schooljaar wordt dit protocol in alle groepen besproken. In de groepen 4 t/m 8 wordt het protocol door ieder kind ondertekend en krijgen alle kinderen een kopie van het protocol mee naar huis.