1 Created with Sketch.

Organisatie

 

Directie

De directeur leidt de school en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Zij onderhoudt contacten met de ouders en stuurt het onderwijskundig beleid. De directeur heeft enkele dagen ondersteuning.

Het managementteam

Het managementteam bestaat uit de directeur, de ondersteuner van de directeur en de intern begeleiders. Het managementplusteam bestaat uit voornoemde personen en een onderbouw- en de bovenbouwcoördinator. De bouwcoördinatoren geven leiding aan de betreffende bouw (onderbouw is groep 1 t/m 4, bovenbouw is groep 5 t/m 8).

Groepsleerkracht

De groepsleerkrachten geven dagelijks les aan de kinderen. Zij zijn verantwoordelijk voor de sfeer en het leren in de groepen. Zij onderhouden de contacten met ouders over de kinderen.

Intern begeleider

De intern begeleider organiseert de afstemming van het onderwijs voor de groep kinderen met bijzondere ondersteuningsbehoeften. Dit kunnen kinderen zijn die problemen ondervinden in het verwerken van de leerstof of kinderen die hun leerproces kunnen versnellen of behoefte hebben aan verdieping. De intern begeleider onderzoekt en heeft contacten met de onderwijsgevenden, ouders en externe instanties.

Inhoudelijke coördinatoren

Voor rekenen, taal/lezen en ICT heeft de school aparte coördinatoren.

Onderwijsassistent

De onderwijsassistent helpt kinderen met bijzondere ondersteuningsbehoeften binnen en buiten de groep, in nauw contact met de intern begeleiders.

Interne contactpersonen

Indien kinderen hinder hebben van gedrag van andere kinderen of van volwassenen, dan kunnen zij dit melden bij één van de de interne contactpersonen (Rianne van Eenennaam of Henk Theune).  De contactpersoon zorgt dan voor de juiste hulp. Alle gesprekken zijn vertrouwelijk.

Bedrijfshulpverleners

Dit zijn leerkrachten die gecertificeerd zijn om de ARBO-wet uit te voeren. Zij zorgen voor de veiligheid in school en verlenen eerste hulp bij ongelukjes.

Vakleraren

Wij hebben een vakleerkracht voor bewegingsonderwijs.

Niet onderwijzend personeel

De organisatie beschikt over een administratief medewerkster en een een algemeen medewerkster.

Stagiaires

Wij bieden stagiaires van de PABO van de HZ uit Vlissingen de gelegenheid om hun stage bij ons op school te lopen.
Tevens zijn er contacten met scholen uit het Voortgezet Onderwijs en Scalda.

Opleidingsschool Zuidwest is een partnerschap tussen pabo-HZ, mbo-Scalda en het primair en specialistisch onderwijs (speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs). Samen leiden ze aanstaande onderwijsprofessionals op voor het onderwijs van de toekomst. Het motto is: samenwerken, verbinden en co-creëren!
www.opleidingsschoolzuidwest.nl