1 Created with Sketch.

Missie en visie

Samenleven
In een omgeving met aandacht voor sociale vorming, met respect voor elk kind en  met respect voor elkaar. Kinderen leren er samenwerken in een groep/gemeenschap.
De basis is de schoolomgeving die bijdraagt aan de ontwikkeling van leerlingen met aandacht voor godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in onze pluriforme samenleving. Diversiteit vormt een verrijking. We zorgen ervoor dat iedereen zich in de school geaccepteerd en veilig voelt.
In een samenwerkingsschool is “ontmoeting” het centrale woord. Identiteiten ontmoeten immers elkaar. Dit houdt in dat we aandacht besteden aan levensbeschouwelijke zaken. Vooral de vragen die kinderen stellen staan centraal en kunnen uitgangspunt zijn voor een filosofisch gesprek.
Een methode, vieringen en  tevens verhalen spelen een grote rol. Het vergroten van geestelijke rijkdom, bewustwording van verschillende religies en hun rol in de maatschappij, de taal, de beeldende kunst en de muziek vinden we van belang. Voor de leerlingen die gekozen hebben voor het christelijk vormingsonderwijs nemen Bijbelverhalen een belangrijke plaats in.

Leren en ontwikkelen
Autonomie, relatie en competentie zijn belangrijke uitgangspunten. We willen het kind motiveren om nieuwsgierig te zijn, de kinderen zelf, maar ook met elkaar de dingen laten ervaren en onderzoeken. Ervaringen opdoen die het leren betekenisvoller maken. Daartoe creëren we uitdagende situaties waarin kinderen leren. De methoden zijn hierbij het uitgangspunt en leidend. Maar we willen kinderen ook op een andere manier aanspreken. Leerstof is geen  doel op zich maar een middel om kinderen met hun talenten en mogelijkheden tot ontwikkeling te laten komen. Als leren op die manier plaats vindt- het opdoen van kennis en ervaring- spreken we van ‘vorming’. De kennis wordt toepasbaar maar wordt ook door het kind innerlijk verwerkt.
‘Leren doe je voor nu en voor later’. Ouders willen we zodanig bij het proces betrekken dat zij als educatieve partners in de school positief kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van hun kinderen.

Pedagogische opdracht
Kinderen laten worden die zij in wezen zijn. Individuele kwaliteiten mogen tot hun recht komen. Dan kunnen zij zich in vrijheid ontwikkelen tot zelfstandige, sociale, harmonieuze volwassenen die een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de samenleving.
In de wijze waarop de school haar pedagogische opdracht moet vervullen, en op welke  wijze het opvoedend handelen vorm en inhoud krijgt zijn taken te onderscheiden:

  1. Burgerschapsvorming.
  1. Adequaat pedagogisch-didactisch handelen.
  1. Het scheppen en onderhouden van een pedagogisch klimaat, in de school en in de klas, dat bijdraagt aan een veilige en zorgzame leeromgeving.