Medezeggenschapsraad (MR)

Belangrijke schakel in het contact tussen de ouders en de school is de MR Zij vormt de officiële vertegenwoordiging van de school naar de Raad van Bestuur. De MR geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben. De ouders, die kinderen hebben op onze school, kiezen 4-jaarlijks uit hun midden hun vertegenwoordiging in de MR. De MR bestaat uit ouders en teamleden. De directeur is op uitnodiging adviserend aanwezig bij de vergaderingen.
De MR heeft over bepaalde beleidszaken adviesrecht en over bepaalde zaken instemmingsrecht. De taken en bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in een Medezeggenschapsreglement. De MR houdt de ouders op de hoogte middels de nieuwsbrieven.

Mailadres MR: mr-stroming@archipelscholen.nl.


Hier kunt u notulen nalezen:

Notulen MR De Stroming 10-9-2020


MR-reglement model 2017

Jaarverslag MR de Stroming 2019