1 Created with Sketch.

Kwaliteit van het onderwijs

Ieder kind is anders, op De Stroming spelen we daar op in. Zodoende kunnen we met behulp van onze onderwijsmethoden uw kind optimaal begeleiden, zowel op het gebied van de basisvaardigheden (taal, lezen, rekenen) als de sociaal-culturele vaardigheden. Ook de motorische ontwikkeling wordt nauwlettend gevolgd.
We moeten de kinderen laten voldoen aan de kerndoelen voor het basisonderwijs. Sommige kinderen hebben extra hulp nodig om te kunnen leren.

Om bovenstaande te kunnen realiseren moeten we als school kwaliteitsonderwijs leveren, dit betekent voor de leerkrachten onder meer jaarlijkse scholing.

Mede op basis van ons leerlingvolgsysteem bewaken we de doorgaande ontwikkeling van de kinderen. De resultaten worden met u besproken.

Onze school werkt met een kwaliteitszorgsysteem dat functioneert binnen het schooladministratiesysteem Parnassys. Dit systeem stelt ons in staat om de sterke en minder sterke kanten van onze school in kaart te brengen en er vervolgens planmatig op te reageren.

Leerlingen willen graag meepraten over wat er op school gebeurt. Daarom zijn op alle Archipelscholen en dus ook op De Stroming leerlingenraden geïnstalleerd.

Bij het bewaken van de kwaliteit hoort ook het bevragen van ouders en leerlingen.
Alle Archipelscholen doen dit middels een tevredenheidsonderzoek. Deze ouder- en/of leerlingenvragenlijsten worden 1x per 4 jaar op alle Archipelscholen uitgezet. De uitslag wordt op school besproken in het team en de MR. De uitslag wordt door ons gebruikt voor het verder optimaliseren van onze kwaliteit.
Ouders worden geïnformeerd via de nieuwsbrief/website over de mate van tevredenheid. Daarnaast houden we op onze school nog jaarlijks een kleiner tevredenheidsonderzoek. Hiervoor ontvangen alle ouders van nieuwe kleuters aan het einde van hun 1e jaar op onze school een korte vragenlijst. Ook de uitkomsten van dit onderzoek worden besproken in het team en de MR en gepubliceerd in de nieuwsbrief.